Regis Finance

Administratiekantoor en subsidieadvies

Direct contact? Bel +31 (0)23-7631212

7 dagen per week, tussen
9.00 en 20.00 bereikbaar.

OUR MOTTO IS BASED ON TRUST,
WITHOUT TRUST, IT IS NOT POSSIBLE TO ACHIEVE OUR SHARED GOALS.


artikel 1. Algemeen


In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:


 1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden;

 2. Opdrachtnemer: Regis Finance of een rechtspersoon in opdracht van Regis Finance;

 3. Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door opdrachtnemer uit anderen hoofde worden verricht dan

  wel behoren te worden verricht. Het voorafgaande geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging;

  1. het inrichten en/of voeren, onderzoeken en beoordelen van een administratie;

  2. het samenstellen van jaarstukken en het opstellen van andere verantwoordingen;

  3. het analyseren en/of interpreteren van gegevens ontleend aan een administratie;

  4. het geven van adviezen op het gebied van bedrijfsvoering en administratie in de ruimste zin van het woord;

  5. het verkopen van software en aanverwante artikelen;

  6. het verrichten van werkzaamheden van fiscale aard, voor zover deze voortvloeien of samenhangen met de hierboven genoemde handelingen;

  7. het adviseren ten aanzien van vraagstukken van fiscaalrechtelijke aard en algemeen juridische aard;

  8. het verzorgen van fiscale aangiften;

  9. het behandelen van verzoek- en bezwaarschriften in fiscale aangelegenheden.

 4. Bescheiden: alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer vervaardigde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers.


artikel 2. Toepasselijkheid


 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing, zodra de opdrachtgever de bijstand van de opdrachtnemer heeft gevraagd. Alle bepalingen van deze voorwaarden zijn tussen partijen van kracht, voorzover hiervan niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke door opdrachtnemer worden aangegaan, alsmede alle door opdrachtnemer uitgebrachte offertes.

 3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarbij door opdrachtnemer derden worden betrokken.

 4. Aan de algemene voorwaarden van opdrachtgever komt voor de met opdrachtnemer aangegane overeenkomsten slechts werking toe voor zover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden. Bij twijfel over de vraag of zodanige strijdigheid aanwezig is, prevaleren

  de algemene voorwaarden van opdrachtnemer.

 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Opdrachtnemer en de opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

 6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

 7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

 8. Indien opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

artikel 3. Offertes en aanbiedingen


 1. Alle offertes en aanbiedingen van opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het in de tussentijd niet meer mogelijk is om hetgeen in de offerte of aanbieding staat vermeld na te komen.

 2. Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 3. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij opdrachtnemer expliciet akkoord gaat met de afwijkende

bepaling(en).


artikel 4. Aanvang en duur van de overeenkomst


 1. De overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat de door opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door opdrachtnemer retour is ontvangen en ondertekend. De bevestiging

  is gebaseerd op de ten tijde daarvan door opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekte informatie. De bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. Indien opdrachtgever op de opdrachtbevestiging bepalingen toevoegt, wijzigt of verwijdert, is opdrachtnemer hier niet aan gebonden, tenzij opdrachtnemer hier expliciet mee akkoord gaat.

 2. Indien van toepassing retourneert de opdrachtgever aan opdrachtnemer met de opdrachtbevestiging eveneens de ondertekende machtiging elektronische aangifte en/of machtiging doorlopende incasso.

 3. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de aard of strekking van de overeenkomst voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan, of indien partijen uitdrukkelijk en

  schriftelijk anders overeenkomen.

 4. De door opdrachtnemer (eventueel) vermelde levertijd kan nimmer als fatale termijn worden beschouwd. Overschrijding van een levertijd kan nimmer leiden tot schadevergoeding, ontbinding of enige andere actie jegens opdrachtnemer, behoudens in het geval dat er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van opdrachtnemer.


artikel 5. Wijzigen overeenkomst


 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de opdrachtgever, van de bevoegde instanties wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen tarief worden verhoogd of verlaagd. Opdrachtnemer zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. De opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in tarief.

 2. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is opdrachtnemer gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door opdrachtnemer en de opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden.

 3. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan opdrachtnemer een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren.


artikel 6. Verplichtingen van de opdrachtgever


 1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de overeenkomst, aangevuld met de gegevens waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze

  noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, alsmede alle overige informatie die voor de uitvoering of voltooiing van de overeenkomst relevant is, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van opdrachtnemer te stellen.

 2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan de opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.

 3. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de opdrachtgever de gegevens zoals vermeld in lid 1 aan opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld.

 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

 5. Indien de opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens opdrachtnemer gehouden is, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van opdrachtnemer daardoor direct of indirect ontstaan, waaronder door opdrachtnemer gemaakte extra kosten en diens extra honorarium, ontstaan door het niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden.

 6. Indien opdrachtgever daarom verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan deze geretourneerd.


artikel 7. Uitvoering van de overeenkomst


 1. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de overeenkomst wordt uitgevoerd.

 2. Opdrachtnemer voert de overeenkomst uit in overeenstemming met de toepasselijke gedrag- en beroepsregelgeving en hetgeen bij of krachtens de wet van hem wordt geëist. De opdrachtgever respecteert de daaruit voor opdrachtnemer voortvloeiende verplichtingen steeds volledig.

 3. Opdrachtnemer heeft het recht om bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan opdrachtgever, te laten verrichten door een door de opdrachtnemer aan te wijzen derde, indien dit naar het oordeel van de opdrachtnemer wenselijk is met het oog op een adequate uitvoering van de overeenkomst. Indien dit redelijkerwijs gewenst is, zal de opdrachtnemer met de opdrachtgever van te voren overleg plegen. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 4. De opdrachtnemer zal bij de keuze van in te schakelen derden de nodige zorg betrachten, maar is voor eventuele fouten van derden niet aansprakelijk.


artikel 8. Leveringstermijn


 1. Is opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of bescheiden ter beschikking te stellen dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen geheel ter beschikking zijn gesteld.

 2. Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn nimmer als fatale termijn te beschouwen, tenzij de termijn uitdrukkelijk als fatale termijn is overeengekomen.

 3. De overeenkomst kan – tenzij uitvoering blijvend onmogelijk is – door opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden.

Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Gebruiker dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst. Indien opdrachtnemer de overeenkomst ook niet, of niet geheel uitvoert binnen deze redelijke termijn, is ontbinding mogelijk zoals wettelijk geregeld.


artikel 9. Honorarium


 1. Het honorarium is exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 2. Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de overeenkomst en wordt berekend met inachtneming van de gebruikelijke tarieven van opdrachtnemer en is verschuldigd

  naar mate door opdrachtnemer werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever zijn verricht.

 3. Na de totstandkoming van de overeenkomst doch voordat de overeenkomst geheel is uitgevoerd, is opdrachtnemer niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van het afgesproken honorarium of de afgesproken prijs zonder dat de opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen, et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt.

 4. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek

  6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij opdrachtnemer:

  1. alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren;

  2. indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op opdrachtnemer rustende verplichting ingevolge de wet;

  3. indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden;

  4. of, bij levering van een zaak, indien is bedongen dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

 5. Het honorarium van opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met verschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting, per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht.


artikel 10. Betaling


 1. Betaling van het factuurbedrag door opdrachtgever dient, zonder dat de opdrachtgever recht heeft op enig aftrek, te geschieden binnen de op de factuur aangegeven betalingstermijn, over het algemeen een termijn van 14 dagen na factuurdatum, in Nederlandse valuta, door middel van storting ten gunste van een door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening. De dag van betaling is de dag van bijschrijving van het verschuldigde op de rekening van opdrachtnemer.

 2. Indien opdrachtnemer dit wenselijk acht, kan opdrachtnemer van de opdrachtgever verlangen dat opdrachtgever het gehele of een gedeelte van het factuurbedrag vooruitbetaalt, alvorens opdrachtnemer overgaat tot het uitvoeren van de overeenkomst.

 3. Indien de opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft opdrachtnemer, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag opdrachtgever een rente van 1% per maand in rekening te brengen, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. Deze rente is verschuldigd tot op de datum van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten welke opdrachtnemer heeft.

 4. Indien opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn betalingsverplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van de werkelijk gemaakte kosten. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op opdrachtgever worden verhaald. Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

 5. De opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan opdrachtnemer verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de

  artikelen 231 tot en met 247 boek 6 Burgerlijk Wetboek) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

 6. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voorzover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag, eventueel vermeerderd met de kosten als bedoeld in de leden 3 en 4.


artikel 11. Reclames


 1. De opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking

  worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Een reclame met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dient schriftelijk binnen 14 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 14 dagen na de ontdekking van het gebrek indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren. De opdrachtgever dient opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

 2. Een reclame als in het eerste lid bedoeld, schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op. De opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van het overige waartoe hij opdrachtnemer opdracht heeft gegeven.

 3. Indien de reclame niet tijdig wordt ingesteld vervallen alle rechten van opdrachtgever in verband met de reclame.

 4. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de overeenkomst tegen een restitutie naar evenredigheid van het door opdrachtgever reeds betaalde honorarium.

 5. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de

onderzoekskosten, aan de zijde van opdrachtnemer daardoor gevallen, integraal voor rekening van de opdrachtgever.


artikel 12. Overmacht


 1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of nietvoorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch

  waardoor opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van opdrachtnemer of van derden daaronder begrepen. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten nakomen.

 3. Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen tengevolge van overmacht, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 4. Voor zover opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtnemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.


artikel 13. Aansprakelijkheid


 1. Indien opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

 2. De opdrachtnemer zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen, die van de

  opdrachtnemer naar alle redelijkheid kan worden verwacht. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

 3. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, van de opdrachtgever die is ontstaan doordat de opdrachtnemer is uitgegaan van onjuiste of onvolledige bescheiden of informatie welke de opdrachtgever heeft verstrekt.

 4. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor bedrijfs- en/of gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan:

  1. voor schade tengevolge van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, of door gebruik voor andere doeleinden dan waarvoor het geschikt of bestemd is.

  2. voor schade door geleverde software.

  3. voor schade ten gevolge van verlies van gegevens vastgelegd op magnetische informatiedragers.

 5. De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat de opdrachtgever aan opdrachtnemer onjuiste of onvolledige bescheiden of informatie heeft verstrekt, tenzij de opdrachtgever kan aantonen dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten van de opdrachtgever dan wel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van de opdrachtnemer. Deze bepaling is niet van toepassing op opdrachten tot onderzoek van de jaarrekening zoals bedoeld in artikel 2:393 van het Burgerlijk Wetboek.

 6. Indien de opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van de opdrachtnemer die hem kan worden toegerekend, is elke aansprakelijkheid van de opdrachtnemer beperkt tot ten hoogste één maal het bedrag van het honorarium dat voor de desbetreffende overeenkomst aan opdrachtgever is gefactureerd, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, tenzij er aan de zijde van opdrachtnemer sprake is van opzet of grove schuld. Indien geen sprake is van een specifieke overeenkomst, dan is elke aansprakelijkheid van de opdrachtnemer beperkt tot ten hoogste één maal het bedrag van het honorarium dat over het laatste jaar voorafgaande aan de fout aan de opdrachtgever is gefactureerd, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, tenzij er aan de zijde van opdrachtnemer sprake is van opzet of grove schuld.

 7. Voor alle schade van opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door niet-, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de overeenkomst, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekering in voorkomend geval.

 8. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken.

 9. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

 10. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van opdrachtnemer aan de overeenkomst te

  laten beantwoorden, voor zover deze aan opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 11. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post,

  ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden.

 12. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van opdrachtnemer, welke door de opdrachtgever wordt aangetoond.


artikel 14. Tussentijdse opzegging


 1. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen te allen tijde in overleg de overeenkomst opzeggen. Indien de overeenkomst eindigt voordat de overeenkomst is voltooid, is het honorarium verschuldigd naar mate werkzaamheden door opdrachtnemer ten behoeve van

  opdrachtgever zijn verricht, is het bepaalde onder artikel 10, lid 4 van toepassing.

 2. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden medegedeeld.

 3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtnemer, zal opdrachtnemer in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij opdrachtnemer anders aangeeft.

 4. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het opdrachtnemer vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de offerte of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

 5. Indien de opdrachtgever de overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.


artikel 15. Opschorting en ontbinding van de overeenkomst


 1. Opdrachtnemer is bevoegd om de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan de opdrachtgever of derden, of de overeenkomst te ontbinden, indien:

  1. de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

  2. na het sluiten van de overeenkomst opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;

  3. indien de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

  4. of indien door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van opdrachtnemer kan worden gevergd dat hij de


   overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

 2. Voorts is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van opdrachtnemer kan worden gevergd.

 3. Indien opdrachtnemer tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten

  daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

 4. Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is opdrachtnemer gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

 5. Indien de opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.


artikel 16. Vrijwaring


1. De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan opdrachtnemer toerekenbaar is. Indien opdrachtnemer uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden opdrachtnemer zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval

verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is opdrachtnemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van opdrachtnemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.


artikel 17. Geheimhouding en exclusiviteit


 1. Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle van opdrachtgever verkregen bescheiden, informatie van vertrouwelijke aard alsmede alle uit de werkzaamheden

  voortvloeiende (cijfermatige) resultaten, tenzij de opdrachtnemer op grond van toepasselijke wetgeving of beroepsregelen een informatieplicht heeft.

 2. Opdrachtnemer is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele opdrachtgevers, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden.

 3. Uitgezonderd het bepaalde in het vorige lid, is opdrachtnemer niet gerechtigd de informatie die hem door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.

 4. Opdrachtnemer zal zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hem ingeschakelde derden.


artikel 18. Intellectuele eigendom


 1. Opdrachtnemer blijft eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten c.q. behoudt zich alle rechten voor die voortvloeien uit zijn werkzaamheden en die waarvan hij tijdens zijn werkzaamheden gebruik maakt, zoals maar niet beperkt tot auteursrechten.

 2. Opdrachtnemer heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

 3. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen computerprogramma's, systeemontwerpen, administratie gerelateerde programma’s, werkwijzen, adviezen, (model)contracten

  en andere geestesproducten al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

 4. Het is opdrachtgever niet toegestaan die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van opdrachtnemer.


artikel 19. Toepasselijk recht en forumkeuze


 1. Op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is

  uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd en is Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een overeenkomst geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

 2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer zijn woonplaats heeft, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

 4. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.


 5. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van opdrachtnemer daardoor gevallen, integraal voor rekening van de opdrachtgever.


artikel 12. Overmacht


 1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet- voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van opdrachtnemer of van derden daaronder begrepen. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten nakomen.

 3. Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen tengevolge van overmacht, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 4. Voor zover opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtnemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.


artikel 13. Aansprakelijkheid


 1. Indien opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

 2. De opdrachtnemer zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen, die van de opdrachtnemer naar alle redelijkheid kan worden verwacht. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

 3. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, van de opdrachtgever die is ontstaan doordat de opdrachtnemer is uitgegaan van onjuiste of onvolledige bescheiden of informatie welke de opdrachtgever heeft verstrekt.

 4. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor bedrijfs- en/of gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan:

  1. voor schade tengevolge van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, of door gebruik voor andere doeleinden dan waarvoor het geschikt of bestemd is.

  2. voor schade door geleverde software.

  3. voor schade ten gevolge van verlies van gegevens vastgelegd op magnetische informatiedragers.

 5. De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat de opdrachtgever aan opdrachtnemer onjuiste of onvolledige bescheiden of informatie heeft verstrekt, tenzij de opdrachtgever kan aantonen dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten van de opdrachtgever dan wel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van de opdrachtnemer. Deze bepaling is niet van toepassing op opdrachten tot onderzoek van de jaarrekening zoals bedoeld in artikel 2:393 van het Burgerlijk Wetboek.

 6. Indien de opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van de opdrachtnemer die hem kan worden toegerekend, is elke aansprakelijkheid van de opdrachtnemer beperkt tot ten hoogste één maal het bedrag van het honorarium dat voor de desbetreffende overeenkomst aan opdrachtgever is gefactureerd, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, tenzij er aan de zijde van opdrachtnemer sprake is van opzet of grove schuld. Indien geen sprake is van een specifieke overeenkomst, dan is elke aansprakelijkheid van de opdrachtnemer beperkt tot ten hoogste één maal het bedrag van het honorarium dat over het laatste


jaar voorafgaande aan de fout aan de opdrachtgever is gefactureerd, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, tenzij er aan de zijde van opdrachtnemer sprake is van opzet of grove schuld.

 1. In geval het fiscale werkzaamheden van opdrachtnemer betreft, vrijwaart opdrachtgever opdrachtnemer tegen vorderingen van derden, uit welke hoofde ook, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met een dienst die opdrachten aan opdrachtgever heeft verleend. Dit artikel is niet van toepassing op vorderingen die zijn veroorzaakt door opzet of grove schuld van opdrachtnemer.

  1. Voor alle schade van opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door niet-, niet tijdige of niet

   behoorlijke uitvoering van de overeenkomst, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekering in voorkomend geval.

  2. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken.

  3. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

  4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

  5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden.

  6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van opdrachtnemer, welke door de opdrachtgever wordt aangetoond.


artikel 14. Tussentijdse opzegging

 1. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen te allen tijde in overleg de overeenkomst opzeggen. Indien de overeenkomst eindigt voordat de overeenkomst is voltooid, is het honorarium verschuldigd naar mate werkzaamheden door opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever zijn verricht, is het bepaalde onder artikel 10, lid 4 van toepassing.

 2. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden medegedeeld.

 3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtnemer, zal opdrachtnemer in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij opdrachtnemer anders aangeeft.

 4. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het opdrachtnemer vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de offerte of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

 5. Indien de opdrachtgever de overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.


artikel 15. Opschorting en ontbinding van de overeenkomst


 1. Opdrachtnemer is bevoegd om de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan de opdrachtgever of derden, of de overeenkomst te ontbinden, indien:

  1. de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

  2. na het sluiten van de overeenkomst opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;

  3. indien de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst

   verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

  4. of indien door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van opdrachtnemer kan worden gevergd dat hij de

Volg Regis Finance en blijf geïnformeerd over innovatie- en subsidienieuws.